AIKUISLUKION OPINNOISTA

KLAUKKALAN AIKUISLUKIO

Aikuislukio on nuorten ja aikuisten oppilaitos, jossa opiskelu tähtää ennalta määrättyyn tavoitteeseen: peruskoulu- ja/tai lukiotutkintoon sekä ylioppilastutkintoon tai yksittäisen aineen oppimäärän tai kurssin suorittamiseen. Aikuislukiosta saatu päättötodistus vastaa päivälukiosta saatua päättötodistusta. Perusasteen tai lukion suorittaminen kestää yleensä 2 - 4 vuotta. Rehtori voi anottaessa perustellusta syystä myöntää vuoden lisäaikaa.


Varsinainen opiskelija on sellainen aikuislukion opiskelija, joka tähtää ennalta määrättyyn tavoitteeseen: perusasteen tai lukion päättötodistukseen tai yo-tutkinnon suorittamiseen. Opiskelu on tällöin aina tutkintotavoitteista opiskelua ja on opiskelijalle maksutonta. Myös ammatillisen tutkinnon pohjalta yo-tutkintoon aikova opiskelija on varsinainen opiskelija.

Aineopiskelijan tavoitteena on korottaa päättötodistuksen arvosanoja, täydentää tutkintoaan tai opintojaan tai hän haluaa opiskella harrastuksekseen joitakin aineita.

Kurssilta voi olla poissa erikseen opettajan kanssa sopimatta korkeintaan 3 opetuskertaa.
Kurssin suorittamisesta tenttimällä on sovittava opettajan kanssa ennakkoon.
Jokainen opiskelija tekee itselleen opiskelusuunnitelman. Opintojen suunnittelun ohjausta saa opettajalta, opintojen ohjaajalta tai rehtorilta.

Kurssien arvostelu

Arvioinnin tavoitteet

Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Arvioinnin tehtävä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista.

Kurssin arviointi

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan kurssin päätyttyä. Arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, myös opiskelussa osoitettuun jatkuvaan näyttöön ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Myös opiskelijan itsearviointi voidaan ottaa huomioon. Kurssi voidaan arvioida myös ilman kokeita.

Jokainen kurssi arvioidaan itsenäisesti muista saman aineen kursseista riippumatta.

Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4-10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, ja 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvostelussa käytetään aina numeroasteikkoa 4 – 10. Muiden syventävien ja soveltavien kurssien arviointi voi poiketa edellisestä seuraavasti:
S = suoritettu, K = keskeytetty, H = hylätty ja O = osallistunut.
Suoritettu kurssi on siis hyväksytty. Hylätyn merkinnän (H) voi saada, jos arvosteltava kurssi hylätään tai opiskelijalla on liikaa selvittämättömiä poissaoloja. Hylätty kurssi on käytävä uudelleen. Keskeneräisen kurssin merkintänä on O. Osallistunut-merkintä (O) tarkoittaa, että opiskelijan kurssin aikana tekemät työt ovat puutteelliset. Nämä puutteet on täydennettävä heti seuraavan jakson aikana. Mikäli puutteita ei korjata seuraavassa jaksossa, muuttuu O-merkintä joko hylätyksi (H) tai keskeytetyksi (K).

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten esimerkiksi lukemis- ja kirjoittamishäiriö, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön.

Itsenäisesti tai etäopiskeluna suoritettu kurssi

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti osallistumatta opetukseen. Tällöin opettajan kanssa sovitaan etukäteen itsenäisen, ohjatun työn tekemisestä ja / tai kurssin tenttimisestä. Joidenkin kurssien kuvausten yhteydessä jäljempänä tässä oppaassa on annettu ohjeita suorituksesta itsenäisesti tai etäopiskeluna. Itsenäisesti suoritettu kurssi valmistaa opiskelijaa ylioppilaskirjoitusten aikaiseen itsenäiseen työskentelyyn sekä lukion jälkeiseen opiskeluun. On suositeltavaa suorittaa ainakin yksi kurssi itsenäisesti lukion aikana.
Itsenäisesti suoritettu kurssi arvioidaan tavallisten arviointiperiaatteiden mukaisesti.

Uusintakuulustelu

Opiskelijalla on oikeus uusintakuulustelussa yhden kerran korottaa hylättyä arvosanaa. Uusintakuulustelujen ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Opintojen hyväksi lukeminen

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettavista, hyväksi luettavista opinnoista on sovittava opettajan kanssa ennakkoon.

Oppiaineen oppimäärän arviointi (päättöarvosana)

Oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisten ja syventävien kurssien perusteella. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvosanassa (jo opiskeltua kurssia ei voi jälkikäteen poistaa.)
Oppiaineen oppimäärän arvioinnin suorittajalla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.
Valinnaisten vieraiden kielten oppimäärä minimissään muodostuu ko. aineen kahden kurssin suorittamisesta.
Päättötodistukseen opiskelija on oikeutettu saamaan pyytäessään suoritusmerkinnän (S) liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

Lukion oppimäärän suoritus

Opetusta eri oppiaineissa annetaan keskimäärin 28 oppituntia (a 40 min.) kestävinä kursseina.
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja aikuislukion vähimmäiskurssimäärä 44 täyttyy (alle 18 -vuotiaana lukio-opinnot aloittaneella 48 kurssia). Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa, eikä mitään voi jälkikäteen enää poistaa.

Klaukkalan aikuislukio toimii läheisessä yhteistyössä Arkadian yhteislyseon (päivälukio) kanssa. Aikuislukion opiskelija voi osallistua päivälukion kursseille. Katso www.ayl.fi -> Opetus